E-mail: admin@tro.dk
Published
02 May 2010 00:25
Document type
Forkyndelse
Subjects
Jesu genkomst
Author
Oskar Edin Indergaard

                                         https://home.no/oeindergaard/artikler/Bortrykkelsensdag.html.

                                               Forkynder Oskar Edin Indergaard, Ålesund. 27/09. 02.

 

 1. Alle troende er enige om at bortrykkelsen skal ske, men det er tidspunktet i forhold til trængselstiden på 7 år man er uenige om.
 2. Der er 4 positioner:
  • a. Før trængsels tiden. Pree tribusjonalistisk.
  • b. Midt i trængselen. Midt tribulasjonalistisk.
  • c. Efter trængselen i.f.m. Jesu genkomst til jorden Post-tribulasjonsistisk.
  • d. Partiel bortrykkelse.
 3. Hvad er så grunden til de forskellige positioner? Det er fortolkningen af Guds Ord.
 4. I og med jeg har det første syn, så vil jeg sige lidt om de tre andre positioner først:

  Midt tribulationistene opdeler trængselstiden på 7 år i to dele. De mener at første del ikke angår Guds vrede, for da er det menneskene som dræber hverandre. Det er først i den anden del at Gud griber ind direkte og dømmer menneskene. De mener at det er først ved den 7. basun at Guds vrede er kommet.

  "Og hedningerne er blevet vrede, og DIN VREDE er kommet, og den tid da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjener profeterne og de hellige og de som frygter dit navn, de små og de store, og da du skal ødelægge de som ødelægger jorden (Israel)." Åb.11,18.
 5. Dette kan ikke være rigtigt, for Guds vrede er nævnt allerede under den 6. segl. "Og kongerne på jorden og stormændene og krigshøvdingerne og de rige og de vældige og hver træl og hver fri mand gemte sig i hulerne og i bjergene og de siger til fjeldene og bjergene: Fald over os og skjul os for hans åsyn (hele personen) som sidder på tronen, og for LAMMETS VREDE, for DERES VREDES STORE DAG er kommet, og hvem kan holde stand? (Svar: De 144000 og den store skare som er kommet til ud af den store trængsel.) Åb.6,15-16.
 6. Post tribulanisterne mener at bortrykkelsen sker i.f.m. Jesu genkomst. "Og jeg så himmelen åben, og se en hvid hest, og han som sidder på den, hedder Trofast og Sandru, og han dømmer og strider med retfærdighed." Åb.19,11.
 7. Dette kan heller ikke være rigtig, for vi har klare Bibelord som siger at den kristne menighed skal blive BEFRIET FRA trængselstiden. "og vente på hans søn fra himmelen, som han opvakte fra (ek) de døde, Jesus, han som frier os fra (gr.apo) den KOMMENDE VREDE." 1.Tess.1,10.
 8. Den partielle bortrykkelse har ingen støtte i Bibelen.
 9. Jeg står for den pre tribusjonalistiske syn. Hvad er grunden til det?
 10. For det første når du bliver en genfødt troende, så går du ind i en tradition. Du er kommet ind i en menighed, en kirke eller et bedehus som har et bestemt syn på de forskellige problemstillinger. Kirken har et posttriulasionalistisk syn. Bedehuset kan være delt. Pinsebevægelsen og de karismatiske har et pre tribulationistisk syn. Min far, O.K.Indergaard havde dette syn, og det var naturligt for mig at have det al fald som udgangspunkt.
 11. Når du vokser til som kristen og får større bibelske kundskaber, er det naturligt at du korrigerer dine vurderinger i forhold til det som Bibelen lærer og i forhold til det OVERORDNEDE SYSTEM som du har for din Bibel-forståelse.
 12. Alle som læser-studerer Bibelen, må have en PLAN for læsningen af Bibelen. De svar som du får, er delvis afhængig af den plan som du læser efter. Vi har flg. systemer eller del-systemer.
 13. Vi må regne med tidsperioderne. Gud handler forskellig i de forskellige tidsperioder. Guds nåde ligger fast i alle perioderne, men det som ligger rundt perioderne er forskellige. Jeg tænker da på ordninger og krav til menneskene. Det er flg. tidsperioder:
  1. uskyldighedens periode.
  2. samvittighedens periode,
  3. perioden fra menneskelig autoritet,
  4. løftets tidsperiode,
  5. Lovens tidsperiode, forkyndelsen af riget for Israel.
  6. "Loven og profeterne havde sin tid indtil Johannes, fra den tid forkyndes evangeliet om Guds rige (riget for Israel), og enhver trænger sig ind med magt, og den som trænger sig ind, han river det til sig." Mat.11,12 & Luk.16,16.
  7. Den frie nådes tidsperiode (den er nu),
  8. 1000 års rigets tidsperiode og i. "de kommende tidsperioder." "for at han i de kommende tidsaldre (gr.aiosin) kunne vise sin nådes overvættes rigdom i godhed mod os i Kristus Jesus." Ef.2,7.
 14. Endvidere må vi skille mellem Israel og den kristne menighed - ikke ved pinsefestens dag - men ved omvendelsen af Paulus udenfor Damaskus. Det er ikke PINSEFESTENS DAG som er kirkens fødselsdag, men det er PAULUS' OMVENDELSE. Pinsefestens dage et løfte til jøderne om at Gud ville give dem en ny pagt. Jerm.31,31-34.
 15. Videre må vi være opmærksomme på det forhold at det bare er i Paulus' Skrifter at vi finder hemmelighederne med den kristne menighed. De andre Skrifter i N.T. angår Israel. Dette gælder den specielle del af dem. Ikke det som er generelt og fælles.
 16. Videre må vi være opmærksomme på at i tiden fra Paulus' omvendelse og indtil Jerusalems ødelæggelse i år 70, har vi en tid hvor der forkyndes 2 BUDSKABER.
  1. Det er a. RIGETS FORKYNDELSE om at dersom jøderne omvendte sig, så ville Jesus komme tilbage og oprette riget for dem. "Så fat da et andet sind og ved om, for at jeres synder må blive udslettet, så husvalelsens (nærværets) tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for jer udkårede Messias. Jesus, som himmelen skal huse indtil de tider da alt det bliver genoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters mund fra ældgamle dage (fra tidsaldrene) af." Ap.Gr.3,19-21. og det er
  2. DEN FRIE NÅDES FORKYNDELSE, som Paulus forkyndte.
 17. Af den grund er også Ap.Gr. delt i to. Vi har den PETRISKE FORKYNDELSE frem til kap. 9 og derefter har vi den PAULINSKE FORKYNDELSE fra kap. 9 og resten af Apostlenes gerninger. Vi kan give Apostlenes Gerninger flg. benævnelser:
  1. Historien om Den Hellige Ånds virke.
  2. Historien om Israels forhærdelse.
  3. Historien om kirkens begyndelse.
 18. Vi ser også at Peter og de andre apostle ikke er omtalt i Ap.Gr. efter apostelmødet i Jerusalem år 49-50., hvor apostlene anerkendte Paulus (hans) forkyndelse til hedningerne. Ap.Gr.15.
 19. På apostelmødet godtog apostlene Paulus forkyndelse og AFBRØD den befaling som Jesus havde givet dem: Om at gå ud til al verden og gøre alle folkeslagene til Jesu disciple. Mat.28. Fra da af skulle de gå TIL JØDERNE med Rigets eller omskærelsens evangelium, medens Paulus skulle gå til hedningerne med uomskærelsens budskab. Gal.2,7-9.
 20. Paulus' forkyndelse er en HELT NY FORKYNDELSE, som ikke har været før. Den angår HEMMELIGHEDERNE MED Guds rige i den tid Israel er tilsidesat. Vi må skille mellem de nytestamentlige hemmeligheder og det profetiske ord. De nytestamentlige hemmeligheder kommer til udtryk i Paulus' breve - ingen andre breve - medens det profetiske ord kommer til udtryk i de andre Skrifter i N.T. Dersom du har dette syn, vil du efterhånden få rigtige svar på dine spørgsmål.
 21. Hvorfor har jeg taget alt dette med - ikke for at tiden skulle gå - men for at vise hvor vigtigt det er med et RET OVERORDNET SYSTEM FOR STUDIET AF BIBELEN. Når man har et ret system, så får man også DE RETTE SVAR på de mange spørgsmål.
 22. Vi har dermed besvaret spørgsmålet om tidspunktet for den kristne menigheds bortrykkelse uden at vi har medtaget ret mange Skrifts ord for at vise dette. Den skal bortrykkes FØR TRÆNGSELEN, for teksterne i de profetiske Skrifter i N.T. angår ikke den kristne menighed bortrykkelse, men Jesu genkomst til jøderne og til verden og opstandelsen af de troende jøder på den sidste dag. "Jesus siger til hende: Din broder skal opstå. Marta siger til ham: Jeg ved at han skal opstå i opstandelsen på den sidste dag." Joh.11,24.
 23. Vi kan heller ikke bruge teksterne i Mat.24., Mark.13 eller Luk.17 som indtægt for at den kristne menighed skal ind i eller gennem trængselstiden, for de angår ikke den kristne menighed, men de angår Jesu genkomst til jøderne. "jeg siger jer. I den nat skal der være to i en seng. Den ene tages med. Den anden skal lades tilbage. To kvinder skal male på den samme kværn. Den ene tages med. Den anden lades tilbage. Der skal være to ude på marken. Den ene bliver taget med. Den anden bliver ladt tilbage. De svarede og sagde til ham: Hvor (bliver de taget med), Herre? Han sagde til dem: Hvor ådselet (den døde krop) er, der skal ørnene samles." Luk.17,34-37. Det er tekster til dom og ikke til frelse.
 24. Vi kan heller ikke tage teksterne i Joh.14,1-3 til indtægt for den kristen menigheds bortrykkelse. Den beskriver Jesu genkomst til jøderne for at oprette riget for dem. Se min bog :Jesu genkomst Bind 4. og min sidste bog: Kristendommens jødiske rødder.
 25. Hvad siger Paulus i hans breve om bortrykkelsen. Han skrev to breve om forholdet mellem bortrykkelsen og Herrens dag. Det er 1. og 2. brev til Thessalonikerne. I det første brev beskriver han flg. forhold:
  1. De troende skal blive frelst fra vreden. 1.Tess.1,10. og
  2. De afdøde troende skal opstå før de levende troende. 1.Tess.4,14-18. og
  3. De troende skal ikke opleve Herrens vredes dag. 5.1-9. Herren kommer ikke som en tyv for den kristen menighed. Vi hører dagen (Kristi Dag) til og sover ikke "for Gud bestemte os ikke til vrede, men til at vinde frelse ved vor Herre Jesus Kristus." 1.Tess.5,9.
 26. I 2.Tess. beskriver han flg. forhold:
  1. I kapitel 1. beskriver han Jesu genkomst til dom.
  2. I kapitel 2 sammenligner han Jesu komme og vor samling med Herrens dag. Før Herrens dag kommer, " så må frafaldet (gr.apostasias) (dette ord kan også oversættes med "afgang", som er det samme som "bortrykkelsen") komme og syndens menneske åbenbares." 2.Tess.2,2-3.
 27. I 1. Kor.15,51-52 siger Paulus at bortrykkelsen skal ske i et brøkdel af et sekund. "jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles i et nu, i et øjeblik (gr.en atomo). som betyder i "udelbart tidsrum", ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgængelige og vi skal forvandles."! 1.Kor.15,51-52 Bortrykkelsen skal ske meget pludselig, medens Herrens dag skal strække sig over et tidsrum af 7 år. Det kommer også til udtryk i 2. Tess.2,8. "og da skal den Lovløse åbenbares, han som den herre Jesus skal fortære med sin munds ånde og gøre til intet ved ÅBENBARELSEN AF SIT KOMME (epifancia tes parusias)"
 28. I forbindelse med Jesu komme for menigheden er det 3 basuner som bliver blæst, og det er: "for Herren selv skal komme ned fra himmelen med en bydende røst, med overenglens røst og Guds basun" 1.Tess.4,16. I forbindelse med Jesus genkomst til jøderne bliver der blæst i 7 basuner. De tre basuner er til frelse. De 7 basuner er basuner til dom.
 29. Når Jesus kommer tilbage til dom over verden, kommer han sammen med englene og de troende. Dette betyder også at der har fundet en bortrykkelse sted på et tidligere tidspunkt. "Se Herren kommer med sine mange tusinde hellige. "Juda 14.
 30. Trængselstiden er ikke for de retfærdige, men for at teste og dømme de som ikke tror. "Fordi du har taget vare på mit ord om tålmodighed, vil jeg også fri dig ud fra (ek) den trængselstid som skal komme over jorden, for at prøve dem som bor på jorden." Åb.3,1o.
 31. Den kristne menigheds bortrykkelse bliver også kaldt for "forløsningens dag". "og gør ikke Guds hellige Ånd sorg, han som i blev beseglet med til forløsningens dag." Ef.4,30.
 32. Vort borgerskab er i himlene. Vi skal vente på Jesus og ikke på Antikrist. "For vort borgerskab er i himlene, og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus SOM FRELSER (ikke som dommer). han skal forvandle vort fornedrelses-legeme, så det bliver ligt med hans herligheds-legeme, efter den kraft hvormed han også kan underlægge sig alle ting." Fil.3,20-21.
 33. Bortrykkelsen er vort SALIGE HÅB. "medens vi venter på det salige håb og åbenbarelsen af den store Guds og vor frelser Jesus Kristi herlighed." Tit.2,13. "Et legeme og en Ånd, ligesom i også er kaldet med ET HÅB (bortrykkelsen) i eders kald." Ef.4,4.
 34. Dersom bortrykkelsen ikke finder sted, vil Antikrist myrde store dele af Kristi legeme sådan som han vil gøre med jøderne og de andre troende." og da det åbnede det 5 segl, så jeg under alteret (i himmelen) deres sjæle som var blevet myrdet for Guds ords skyld og for det vidnesbyrds skyld som de havde." Åb.6,9. Gud vil ikke tillade at Satan skal får lov til at myrde den levende del af sit legeme.
 35. Bortrykkelsen må finde sted for at jøderne skal forrette sit jordiske program.
 36. Det er opbygningen og udtagelsen af det kristne legeme som er vigtig i dag. "for at de hellige kunne blive fuldkommengjort til tjenestegerning, til Kristi legemes opbygning, indtil (bortrykkelsen) vi alle når frem til enheden i tro på Guds Søn og i kendskab til ham, til mands modenhed og til alders målet for Kristi fylde (til det mål af vækst som rummer Kristi fylde)." Ef,4,12-13.
 37. Når antallet i Kristi legeme er fuldt, kommer Jesus for at hente menigheden. Det var ingen hemmelighed i G.T. at hedningerne skulle frelses, men det var en hemmelighed at et BESTEMT ANTAL hedninger skulle frelses før Jesu genkomst og jødernes frelse." For jeg vil ikke brødre at i skal være uvidende om denne hemmelighed - for at i ikke skal synes jer selv kloge - at forhærdelsen er delvis kommet over Israel, indtil FYLDEN AF HEDNINGER (det kristne legeme) er kommet ind." Rom.11,25.
 38. Det er følgende forskelle på Jesu komme for den kristne menighed og Jesu komme til dom. Se min bog: Jesu genkomst. Bind 1. s.42-44.
 39. Jeg vover ikke at sige at bortrykkelsens dag ikke bliver en glædens dag for alle troende. Det har vi ikke noget holdepunkt for i N.T., men vi ved at vi alle skal fremstilles for Guds eller Kristi domstol (gr. bemal), for at få igen det som er sket ved legemet, enten det er godt eller ondt. Det er vort liv som kristne som skal bedømmes. 1.Kor.3,10-15. (Se hvad Kolsrud skriver om denne dom. Se min bog: Den kristne menigheds bortrykkelse.s.120.
 40. De forskellige opstandelseslegemer vil have forskellige glans alt eftersom deres arbejde har været udført". Men de forstandige skal skinne som himmelhvælvingen skinner, og de som har ført de mange til retfærdighed, skal skinne som stjerner evig (i tidsalderen) og evindelig (for altid)." Daniel 12,3. "En glans har solen, og en anden månen, og en anden stjernerne, for den ene stjerne skiller sig fra den anden i glans. Således er det også med de dødes opstandelse. Det sås i forgængelighed. Det opstår i glans." 1.Kor.15,41-42. Se min bog: Jesu genkomst. Bind 1.
 41. Hvad består lønnen i:? Vi får forskellige kroner eller kranse (gr. Stephanos), som er udtryk for åndelige realiteter.
  1. RETFÆRDIGHEDENS KRANS. 2.Tim.4,7-8.
  2. ÆRENS UVISNELIGE KRANS. 1.Pet.5,1-4.
  3. GLÆDENS eller SEJERSKRANSEN. Fil.1,4. DEN UFORGÆNGELIGE KRANS 1.Kor.9,24-25.
  4. KAMPPRISEN Kol.2,18. e. SEJERSPRISEN Fil.3,14. f. LIVETS KRONE Jak.1,12.
 42. I tillæg til denne løn som angår den enkelte, får vi også del i en del generelle goder, som enhver kristen får del i. Se min bog : Jesu Genkomst. Bind 1. s. 116-124, hvor jeg sætter op 61 punkter det som gælder de åndelige goder, som kristne skal få del i.

 

                                     Tingvoll den 24/9. 02. Oskar Edin Indergaard.

                                                                oskaredi@online.no

                                                         www.home.no/oeindergaard

                                                 

                                                                           Referent:          

                                                                 Herning@dlgnet.dk

                                                        www.yeshuattsin.webbyen.dk 

                                                                         PÅ GENSYN!