E-mail: admin@tro.dk

Published
02 May 2010 00:09
Author
Oskar Edin Indergaard

BIBEL-FORKYNDER., OSKAR EDIN INDERGAARD:

Jesu Gjenkomst, bind 5, s. 469-.

DE TO NY-TESTAMENTLIGE MENIGHEDER .

Ordet menighed er på hebraisk "kahal" eller "edah". På græsk bliver det ord brugt for at udtrykke ordet "menighed" eller "forsamling", og det er ordene "synagoge" og "ekklesia". At ordet "synagoge" går på den jødiske forsamling, ved de fleste, men når vi kommer til ordet "ekklesia", så tror også de fleste at dette i ethvert tilfælde betyder "den kristne menighed". Dette er MEGET GALT.

Ordet bliver brugt på 4 forskellige måder i N.T, og det er:

 1. En FORSAMLING AF HEDNINGER. "Nogen skreg nu et, andre et andet, for forsamlingen (gr.te ekklesia) var i et røre, og største del vidste ikke hvad de var kommet sammen for." Ap.Gr. 19,32.
 2. DEN JØDISKE FORSAMLING I TANACH. "Han er den som i menigheden i ørkenen (gr.te ekkelsia) var med den engel som talte til ham på Sinai bjerg, og med vore fædre, han som udtog levende ord for at give os dem." Ap.Gr. 7,38
 3. RIGETS FORSAMLING I N.T. "Og jeg siger dig at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min menighed (gr. ten ekklesia), og dødsrigets porte skal ikke få magt over den." Mat. 16,18.
 4. DEN KRISTNE MENIGHED. Dette begreb blev først introduceret Paulus i hans breve. "Og han som er hovedet for legemet, som er menigheden (gr.tes ekklesia). Han som er ophavet, den førstefødte af (fra) de døde, for at han i alle deler skulle være den ypperste." Kol. 1,18.

Det er med andre ord TO TROENDE MENIGHEDER som er beskrevet i N.T., og det er:

 1. DEN MESSIANSKE MENIGHED i Israel. Den blev udtaget ved rigets evangelium . Den bestod af både jøder og hedninger. De sidste var koblet ind i jøderne tro som proselytter. Dette evangelium blev forkyndt frem til Ap.Gr.10,35. Mat. 16,18. Ap, Gr. 9,31.

Denne menighed kan vi kalde for "DEN MESSIANSKE MENIGHED" eller "RIGETS MENIGHED". Den er blevet udtaget ved rigets evangelium og den tilhører riget for Israel.

Denne menighed har to andre benævnelser i N.T. og det er:

 1. "DU LILLE HJORD". "Frygt ikke, du lille hjord ! for det har behaget jeres Fader at give jer RIGET." Luk. 12,32.
 2. "BRUDEN". "Den som har bruden, han er brudgommen, men brudgommens ven, som står og hører på ham, glæder sig storligen over brudgommens røst, denne min glæde er ni blevet fuldkommen." Joh. 3,29.
 3. "DENNE STI." "jeg har også andre får, som ikke hører med til denne sti (rigets menighed), også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjord og en hyrde." Joh. 10,16.
 1. DEN KRISTNE MENIGHED. Den bliver udtaget ved DEN FIRE NÅDES FORKYNDELSE. Det var Paulus som først introducerede dette nye budskab. Denne menighed havde sin begyndelse i Antiokia. "Og et helt år var de sammen der i menigheden og lærte en stor skare, og i Antiokia fik diciplene først navnet kristne." Ap.Gr. 11,26.

Denne menighed har flg. kendetegn:

 1. Den var en HEMMELIGHED til Paulus, der først fik at vide hemmeligheden med den: Ef. 3,9
 2. Den var en NY TYPE FORSAMLING - som ikke havde eksisteret før. "idet han ved sit kød afskaffede fjendskabet, det vil sige: den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved sig selv kunne skabe de to til et NYT (gr.kainon) MENNESKE, idet han GJORDE FRED" : Ef. 2,15. Det græske ord "kainos" som her er brugt, betyder "ny af kvalitet".
 3. Denne menighed er ikke taget ud fra jødedommen, som er UDTAGET BÅDE AF JØDER OG HEDNINGER. Begge folkegrupper bliver stillet lige i denne forsamling: Gal. 3,28.
 4. Denne menighed er udtaget FØR VERDENS GRUNDVOLDE BLEV LAGT. Den bliver dermed betragtet som en meget vigtig forsamling: Ef. 1,4.
 5. Denne menighed er JESU ÅNDELIGE LEGEME: Ef. 4,12.
 6. Denne menighed har JESUS SOM SIT ÅNDELIGE HOVED, medens den selv udgør resten af legemet: Kol. 1,18
 7. Denne menighed skal UNDERVISE MAGTERNE og MYNDIGHDENERNE I HIMMELEN OM HEMMELIGHEDEN.: Ef. 3,10.
 8. Denne menighed skal nå frem til ENHED I TRO PÅ JESUS og FULD KENDSKAB TIL DE KRISTNE SANDHEDER, før Jesu genkomst: Ef. 4,13.
 9. Denne menighed skal være FULDKOMMEN, ved Jesu komme: 1.Tess. 5,23.
 10. Denne menighed skal udtages af verden før trængselstiden. Den skal IKKE IND I GUDS VREDE: 1.Tess.1,10.

Denne forsamling har flg. benævnelser i N.T.;

 1. "DE KRISTNE"... og i Antiokia fik diciplene først navnet KRISTNE"; Ap.gr. 11,26. 1.Pet. 4,16.
 2. "KRISTI LEGEME". "Således er vi mange et legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer.": Rom. 12,5. Ef. 2,16. "at hedningerne er medarvinger og hører med til legemmet og har del med, i løftet i Kristus Jesus VED EVANGELIET (evangeliet om den frie nåde)." Ef. 3,6.
 3. "GUDS AGERLAND, GUDS BYGNING" "For vi er Guds medarbejdere,: 1.Kor.3,9
 4. "GUDS TEMPEL": 1.Kor. 3,16.
 5. "HANS VÆRK" : Ef. 2,10.
 6. "ET NYT MENNESKE" "idet han ved sit kød afskaffede fjendskabet. Det vil sige: budenes lov som er i forskrifterne, for at han ved sig selv kunne skabe de to (jøder og hedninger) til et nyt menneske (menigheden), idet han gjorde fred." . Ef. 2,15.
 7. "HELE BYGNINGEN" : Ef. 2,21.
 8. "EN GUDS BOLIG I ÅNDEN" "i hvem der også bygges med de andre (jøderne) til en Guds bolig i Ånden." : Ef. 2,22.
 9. "GUDS HUS, DEN LEVENDE GUDS MENIGHED, SANDHEDENS STØTTE OG GRUNDVOLD.": 1.Tim. 3,15.
 10. "ET EJENDOMSFOLK": Tit. 2,14.
 11. "HANS HUS": Hebr. 3,6.
 12. "GUDS FOLK": Hebr. 4,9.
 13. "ET ÅNDELIGT HUS": 1.Pet. 2,5.
 14. "EN UDVALGT ÆT, ET KONGELIG PRÆSTESKAB, ET HELLIGT FOLK, ET FOLK TIL EJENDOM". 1.Pet. 2,5.

I tillæg til dette har vi tre andre benævnelser. Den første går på den hedningekristne del af menigheden, medens de to sidste går på den jødiske del af den kristne menighed, og de er:

 1. "DE HELLIGES MEDBORGERE og GUDS HUSFOLK".: Ef. 2,19.
 2. "GUDS ISRAEL".: Gal. 6,16.
 3. "DE GUDS MENIGHEDER SOM ER I KRISTUS JESUS I JUDÆA".: 2.Tess. 2,14.

 

Subjects
Menigheden
Dokumenttype
Forkyndelse