E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
18 Jan 2021 12:00

Om mundbind

Det kan være vanskeligt at finde de viste undtagelser i retsinformation.

Her er bekendtgørelse 1534:

Undtagelser i §4 + §5:

§ 4. Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 5. Uanset § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted. 1. pkt. omfatter ikke serveringssteder, jf. § 3, stk. 1.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

Senere udvidet med bekendtgørelse 1610 med følgende ang. §4 og 5:

8. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Lærere og undervisere m.v. på forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl., voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler samt folkehøjskoler m.v., har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v.«

9. I § 5, nr. 1, indsættes efter »§ 3, stk. 1«: », medmindre der er tale om lokaler, hvorfra der udøves både servering og detailsalg (samdrift), jf. § 25 i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., når omsætningen hovedsagelig stammer fra detailsalg, som f.eks. conveniencebutikker, tankstationer eller bagerbutikker, hvor der er opstillet højborde eller serveringsdiske uden mulighed for at sidde ned«.

10. I § 5 indsættes som nr. 6:

»6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.«