E-mail: admin@tro.dk


Dato for offentliggørelse
27 Apr 2010 23:48
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

"Jesu Gjenkomst" bind 2, s. 183-.:

Antikristen er beskrevet i Åbenbaringsbogen kap. 13.

Vi møder igen Antikrist i Åbenbaringsbogen 13, kap. Da er vi kommet forbi midten af årugen, og da er han blevet verdensherskeren, som kræver guddommelig tilbedelse af alle mennesker. De som ikke er villige til at tage Antikristens tal, som er 666, de må bøde med livet:

"Og jeg så et dyr (Antikrist) stige op fra havet (folkehavet), som havde 10 horn (de 10 konger) og 7 hoveder (7 kejsere i det antikke Rom) og på sine horn 10 kroner (det er de horn som er kronet), og på sine hoveder bespottelses navne. Og dyret som jeg så var lig en Leopard, og dets fødder var som en bjørn, og dets mund som en løvemund, og dragen (Satan) gav det sin kraft og sin trone. Og jeg så et af dets hoveder (Antikristen selv) ligesom såret til døden, og dets døds sår blev læget, og al jorden (de ufrelste) undrede sig og fulgte efter dyret, og de tilbad dragen (Satan – tilbedelsen), fordi den havde givet dyret magt, og de tilbad dyret og sagde: Hvem er lig dyret? og hvem kan stride mod det? Og der blev givet det en mund som talte store og spottende ord, og der blev givet det magt til at virke i 42 måneder (som er 3,5 år). Og det åbnede sin mund til spot mod Gud, til at spotte hans navn og hans bolig (bl.a. den kristne menighed), de som bor i himmelen. Og der blev givet det (Antikrist) at føre krig mod de hellige (både jøder og hedninger) og sejre over dem, og der blev givet det magt over hver stamme og folk og tunge og æt (hele verden). Og alle som bor på jorden (de ufrelste), skal tilbede det (Antikrist), hver den som ikke, fra verdens grundvold blev lagt, har fået sit navn skrevet i livets bog hos Lammet, som er slagtet. Dersom nogen har øre ,han høre ! Om nogen fører i fangenskab, han skal i fangenskab, om nogen dræber med sværd, han skal dræbes med sværd. (Dette er gengældelsens lov i trængselstiden). Her er de helliges tålmodighed og tro.

Og jeg så et andet dyr (den falske profet) stige op af jorden (det græske ord "ge" kan også betyde: "landet Israel", og det havde 2 horn ligesom et lam, og talte som en drage. Og det (den falske profet) brugte det første dyrs hele magt for det øjne, og gør (forårsager) at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis døds sår blev lægt, og det gør store tegn, så det endog får ild til at falde ned fra himmelen på jorden for menneskenes øjne. Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det givet at gøre for dyrets øjne, idet det siger til dem som bor på jorden at de skal gøre et billede af det dyr som blev såret af sværdet og blev i live. Og det fik magt til at give dyrets billede livs ånde, så dyrets billede endog kunne tale, og gøre således (bestemme) at alle de som ikke ville tilbede dyrets billede, skulle dræbes. Og det gør at der blev givet alle, små og store, rige og fattige, frie og træller, et mærke i deres højre hånd eller på deres pande, og ingen kan købe og sælge uden den som har mærket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen: Den som har forstand, han regner ud dyrets tal! for det er et menneskes tal, og dets tal er 666" Åb. 13.

Hvad der gælder Antikristens tal, arbejdes nu med et kodesystem, som skal opereres ind på panden på menneskene. Dette skal erstatte de mange plastkort som eksisterer i dag til køb og salg og overføring af penge. Jeg vil i den forbindelse henvise til det som en svensk fremtidsforsker, Thomas Fyrst, har udtalt om dette system. Dette intervue har sået i flere blade og aviser i Norge: "Svensk fremtidsforsker siger: En kode i ansigtet er fremtidens betalingsmiddel ! En kode i ansigtet er fremtidens melodi. Det stopper bedragerier og letter pengeoverførelser, siger fremtidsforsker Thomas Fyrst ved instituttet for fremtidsstudier i Stocholm, til den svenske avis: Dagen. I sine synspunkter støtter han sig til ekspertudtalelser. I Tyskland foregår forskning om det nye system, som ventes at blive taget i brug efter tusindårsskiftet.

Fyrst siger at en ansigtskode fortsat er på labortorie stadiet og at det er vanskelig at gå i detalje om arbejdet. Ingen lande har endnu udviklet dette system, men det kontantløse samfund er allerede en realitet med plastkortene. Forskerne har fået signal om at en kode i ansigtet er bedre. Den stopper bedragerier i og med at uvedkommende ikke kan forflytte sig eller på anden måde røre en persons penge. Det bliver en slags gardering som er mere sikre end koden på plastkortene.

I Bibelens Åbenbarings bog kap. 13,17-18, skriver Johannes om dyret som sørger for at alle får et mærke på sin højre hånd eller på sin pande.

På spørgsmålet om det som nu sker er en opfyldelse af Bibelens profeti, svarer Fyrst at han ikke kender til denne profeti i Bibelen. Men han er ikke forundret over at filosofer og teologer har taget kodesystemet med, når de spåede om fremtidens hændelser.

Fra bibelsk synspunkt er profetierne i Åbenbaringsbogen syner som Gud formidlede til Johannes om hvad som skal ske i den sidste tid.

Vi kalder de sidste 3,5 år af trængselstiden for DEN STORE TRÆNGSEL. Dette vil blive en forfærdelig tid for verden. Store dele af verdens befolkning vil blive udryddet, enten ved krig, hungersnød, pest eller vilddyrene på jorden. DER SKAL BLIVE FÅ MENNESKER TILBAGE PÅ JORDEN. "Og jorden er vanhelliget under dem som bor på den, for DE HAR KRÆNKET LOVENE, OVERTRÅDT BUDET, BRUDT DEN TIDSALDERLIGE PAGT. Derfor fortærer forbandelsen jorden, og de som bor på den, MÅ BØDE, derfor brænder jordboerne,

Og det bliver bare FÅ MENNESKER TILBAGE." Es. 24,5-6.

Ifølge Åbenbaringsbogens 13, kapitel vil Antikristen have sit magt-grundlag og sin kontinuitet ud fra flg. forhold og personer:

 1. For det første har vi de 7 hoveder. Disse 7 hoveder representerer 7 konger eller 7 kejsere i det antikke Rom. Antikristen vil være en af dem. (v.1) (Dette skriver vi mere om senere.)
 2. For det andet vil han bygge sit magtgrundlag på de 10 konger i endens tid. De vil underlægge sig ham, og give ham al deres styrke, magt og deres riger. (v.1.)
 3. For det tredie er han fuldt ud Satans mand i endetiden. Satan giver ham al den støtte, som han vil have. (v,2.)
 4. For det fjerde bliver han støttet af den falske profet, som er hans religiøse leder og propoganda minister. (v.11.)
 5. For det femte vil dyrets billede støtte ham fuldt ud. Selve dannelsen af dyrets billede er et mægtigt SATANISK UNDER, som vil ske. Den falske profet vil få ild til at falde til jorden, og han vil få et materielt billede til at tale som et menneske. (v.15.) Dyrets billede, som bliver levende, er ANTIKRISTENS SØN i endetiden. På samme måde som Gud sendte sin Søn til os for snart 2000 år siden, så vil Satan og Antikrist imitere Gud ved at danne sin egen søn, som menneskene skal tilbede.

Antikrist har desuden to udgangspunkter, og det er følgende:

 1. HAN KOMMER FRA FOLKEHAVET.(v.1.). Det vil sige at det er de store folkemasser som vil bringe ham frem i den politiske ledelse og kræve at han skal blive politisk enehersker. Han vil være meget populær. Mange mennesker i endetiden tror og håber på at han både er jødernes Messias, at han vil bringe fred i verden, og at han kan mestre alle de problemer som verden da er inde i. Havet er i Bibelen brugt som symbol på det oprørte folkehav, som ikke har nogen forankring i Guds frelsesplan, men som let lader sig rive med af antikristelige bevægelser og tilbøjeligheder: Es. 57,20. Åb. 17,1. Åb. 17,15.
 2. HAN KOMMER FRA AFGRUNDEN. (v.17,8.). Dette kan betyde 3 ting:
  1. Det kan betyde at Antikrist har haft et tidligere liv, og at han på en eller anden måde er blevet taget med i afgrunden (gr. abyssos, som er opholdsstedet til de onde ånder), og at han vil opstå igen i endetiden, som en person som har levet før. (O.K.Indergaard har gået ind for denne tolkning i sine studier af endtiden. Han mener at kejser Nero er Antikristen.)
  2. Det kan betyde at den dæmon eller de dæmoner som bor i Antikristen, har levet på jorden på et tidligere tidspunkt i en historiske betydningsfuld person. Dette kan godt være kejser Nero.
  3. Det kan betyde at hele Antikristens personlighed og alle hans planer er gennemsyret af Satan og alt hans væsen.

Det forhold at Antikristen har haft en tidligere tidsperiode på jorden og skal komme tilbage igen, antydes også når vi sammenligner det som står i 2.Tess. 2,8-9. "og da skal den lovløse åbenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munds ånd og gøre til intet ved åbenbarelsen af sit komme (gr. epifaneia tes parusias avtu). Og hans komme (gr. he parusia) sker, efter Satans kraftige virksomhed, med al løgnens magt og tegn og undere."

I vers 8 står det om Jesu genkomst (gr. parusia), medens det i vers 9 står om Antikristens genkomst (gr. parusia). Antikristens komme står som antitese til Jesu komme. På samme måde som Jesus kommer igen, skal også antikristen komme igen. Det samme ord (gr. parusia) er brugt i vers 8 og 9, og det betyder at der her er tale om et komme af lignende art, nemlig EN GENKOMST. Vi skal citere de to vers: "og da skal den lovløse (Antikrist) åbenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munds ånde og gøre til intet ved åbenbarelsen af sit komme (gr. epifaneia tes parusias). Og hans (Antikrists) komme (gr. he paruisia) sker, efter Satans kraftige virksomhed, med al løgnens magt og tegn og undere." 2.Tess, 2,8-9.

Jeg vil i den forbindelse gerne citere fra Studiebibelen, bind 4.,s. 293-294, hvor der står flg. om Antikristens komme.: "Det hedder at syndens menneske skal "åbenbares", noget som fremhæver det overnaturlige ved hans komme (Morris). Udtrykket bruges tre gange, vers 3. 6. 8. Det står som en antitese til Kristi åbenbarelse: Åb. 1,8. Ligesom Kristus har sin åbenbarelse, således også Antikristen. Det er ikke Antikristens eksistens, hans fødsel eller tilstedeværelse som markerer begyndelsen til den antikristelige tid, men hans ÅBENBARELSE, DET AT HAN GIVER SIG TIL KENDE OG BLIVER ÅBENBARET SOM DEN HAN ER. Hans offentlige fremtræden på historien arena vil afsløre hans identitet. Udtrykket antyder hans eksistens forud for åbenbaringen, utvivlsomt har han levet på jorden mange år før sin manifestation som Antikrist. (Ryrie, Hiebert). Han skal åbenbares "i sin tid, v. 8", det vil sige: når tiden for hans fremtræden er inde, og verden er moden for at modtage sin hersker.

Antikristens fremtræden kaldes også for hans komme, parusia, v. 9, og står igen som antitese til Kristi komme, parusia, i det foregående vers 8.

Medens Antikristen kommer både fra folkehavet og fra afgrunden, kommer den falske profet, som er antikristens religiøse leder, fra jorden (v.11). Det græske ord "ge", som her er oversat med jorden, betyder ofte i Bibelen selve "landet Israel". Der er derfor meget som tyder på at den falske profet kommer fra Israel. Dette vil da lettere forklare det forhold, at jøderne indgår en pagt med Antikristen, og at mange af dem tilbeder ham som jødernes Messias. (Se O.K.Indergaards bøger: Temaer i bibelske profeti. Del 1, 2 og 3., hvor han skriver mere om dette.)

Der er mange som hævder at paven er den falske profet. Det tror jeg ikke kan være rigtig ud fra flg. vurdering: Vi ved at paven og den katolske kirke skal samarbejde med Antikrist og de 10 konger, men vi ved også at dette samarbejde ikke skal vare hele trængselstiden. I slutningen af den store trængsel skal Antikrist og de 10 konger ødelægge skøgekirken og paven og det som de står for.

Den falske profet derimod vil samarbejde med Antikrist gennem HELE PERIODEN og han skal også sammen med Antikrist kastes levende i søen som brænder med ild og svovl: Åb. 19,20.

Paven er ikke DEN FALSKE PROFET, men han er et forbillede på denne.

Hvad der gælder tallet 666, så ved vi at det allerede er indført i Det europæiske Vare-nummereringskode (Ean – koden), som findes på næsten alle varer i dag. De 2 tynde stregkoder til venstre, i midten og til højre står for 3 sekstal. Dette system vil blive stadig mere udbygget i endetiden. Når Antikrist træder frem, vil han gå ind i det økonomiske oplæg som allerede er lagt færdig for ham. (Se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1. Kap.: Romeriget kommer tilbage.)

Fra Bibelens talcymbolik ved vi at mennesket tal er 6. Det betyder MENNESKET UNDER SYNDEN, overmod og selvophøjelse. Når vi får 3 sekstal efter hverandre (666), betyder det at Antikrist står for den absolutte synd og det absolutte frafald. (Se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1., kap.: Bibelens talcymbolik og matematiske mønster.)

Hvad som gælder tallet 666, så vil jeg gerne gengive det som E.W.Bullinger har skrevet om dette. Dette kommer til udtryk i profetisk jornal. 1980, som er skrevet af Johny Noer. Jeg citerer: "Dr.E.W.Bullinger, som bl.a. har skrevet en kendt kommentar til Åbenbaringsbogen, fortæller hvorledes han reaktion er, når han ser tallet 666 i det græske Ny Testamente. "Det første græske bogstav", forklarer han, står for 600. Det næste står for 60, og det tredie tal står for 6. Nu er det sidste tal ikke gengivet ved nogen egentlig bogstav. Det er et mærke som grækerne har opfundet, for at gengive tallet 6. De kalder dette mærke for "stigma". Ordet "stigma" har ikke nogen god betydning, når det forbindes med et menneske. "Stigma" er nemlig et tegn, som gøres på legemet (særlig på panden eller på hånden.) Det kan gøres ved brændemærkning eller ved tatovering og blev tidligere anvendt på slaver og soldater. Det var et symbol, som fortalte, hvilken gud de tjente.

Dr. E.W.Bullinger fortæller ud fra dette om sin reaktion angående det græske sprogs formulering af tallet 666. Han siger: "Den første og den sidste af disse 3 bogstaver er en forkortelse af ordet "Christos". Når vi da får den mellemste bogstav som ligner en lille krybende slange, som er stukket ind midt i tallet, så danner hele sammenhængen et slående symbolik på Satan Messias – Antikrist !"

Antikristen er beskrevet i Åbenbaringsbogens, kap.17.

I Åbenbarings bogens kap 17, 8-14 møder vi igen både de 7 hoveder eller de 7 konger fra det gamle romerske rige og de 10 konger i endens tid. "Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op af afgrunden og fare bort til undergang, og de som bor på jorden, de hvis navne ikke, fra verdens grundvold blev lagt, er skrevet i livets bog, skal undre sig når de ser dyret VAR OG IKKE ER OG SKAL KOMME IGEN. Her gælder det den som har visdom. De 7 hoveder er 7 fjelde, som kvinden (den store skøge) sidder på, og de er 7 konger, de 5 er faldet, den ene er til, den anden er endnu ikke kommet, og når han kommer, skal han bare holde sig i kort tid. Og dyret som var og ikke er, er selv den ottende, og er tillige en af de 7, og farer bort til undergang. Og de 10 horn som du så, er 10 konger som endnu ikke har fået riger, men de får magt som konger i een time (3,5 år) sammen med dyret. Disse har en tanke, og deres kraft og magt giver de til dyret. Disse skal stride mod Lammet, og Lammet skal sejre over dem, for det er Herrernes Herre og Kongernes Konge, og de som er med det, de kaldte og udvalgte og trofaste (de troende i himmelen.)"

De 7 hoveder er både de 7 fjelde, som byen Rom er bygget på og de 7 konger eller kejsere fra det antikke Rom. På den tid da dette blev skrevet, havde 5 af disse konger eller kejsere allerede haft deres regeringstid. Den ene var til da dette blev skrevet. Han var den sjette kejser. Efter ham skulle der komme en ny kejser, som bare skulle have magten en kort tid. (v.10.) Antikrist er både en af de 7 kejsere, og når han kommer tilbage i endetiden, bliver han den ottende af disse 7. (v.11.)

O.K.Indergaard har i sine studier kommet frem til at NERO CÆSAR ER ANTIKRISTEN, og at disse 7 konger er følgende 7 kejsere fra det antikke Rom:

a.       Tiberius Cæsar, som styrede fra 11 – 37.

b.       Gaius Cæsar (Caligula), som styrede fra 37 – 41.

c.        Claudius Cæsar, som styrede fra 41 – 54.

d.       NERO CÆSAR, som styrede fra 54 – juni 68.

e.        Galba Cæsar, som styrede fra juni 68 – januar 69.

f.        Otho Cæsar, som styrede fra januar 69 – april 69.

g.       Vitellius Cæsar, som styrede fra april 69 – og året ud.

h.       NERO CÆSAR vil komme tilbage som den ottende kejser og Antikrist. Dette vil ske i endetiden. Nero vil dermed være både den 4. Og den 8. Kejser.

(Vi skal ikke nærmere gå ind på bevisførelsen af dette, for det har O.K.Indergaard, udredet meget grundigt i sine bøger. Vi henviser til hans bøger: Antikristen kommer snart igen, og Temaer i bibelsk profeti. Del 1, 2 og 3.)

William Barclay mener også i sin bog: Din daglige studiebibel, Johannes Åbenbaring, bind 2, s. 170-171 (Ansgars Forlag) at de 7 hoveder betyder de 7 kejsere i det antikke Rom. Hans inddelinger er flg. 4 gruper.:

a.       De frem er Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius og Nero.

b.       Den sjette er Vespasian.

c.        Den syvende er Titus.

d.       Den ottende er Domitian, som kan anses som en ny Nero.

Den almindelige opfattelse blandt mange Bibel-forskere er at de 7 hoveder står for 7 verdensriger.:

 1. De 5 er det Ægyptiske, det Assyriske, det Ny.babylonske, det Medie-persiske og det Makedonsk græske verdensrige.
 2. Det sjette verdensrige er Romerriget.
 3. Det syvende verdensrige er Romerriget. Det vil komme igen som det ottende verdensrige i endetiden. Det vil styre bare for en kort tid.

(af disse 3 forskellige måder at tolke de 7 hoveder på, anser jeg O.K.Indergaards tolkning som den bedste.)

I den gamle jødiske eskatalogiske litteratur har vi også vidneudsagn om at Belial, som er Satan eller Antikrist, skal komme og gøre undere, man han skal tilintetgøres af Messias. I de Sibylliske Orakler fra ca. 300 år efter Messias står der flg. om dette:

"Beliar skal komme og gøre undere... og der skal opstå til jer fra Juda og Levi stamme en velsignelse fra Gud (Messias), og han skal gå i krig mod Beliar, og udøve evig hævn på vore fjender og fangenskabet skal han tage fra Beliar, og vende ulydige hjerter til Gud."

I Ase Isa, som er et sent talmudisk skrift, står der til og med at Beliar vil komme tilbage i kejser Neros skikkelse. Efter denne opfattelse vil Nero være Antikristen.

Vi skal citer en del fra dette skrift, hvor der står følgende:

Beliar vil gå ind i kong Nero, som dræbte sin mor. Han vil gøre store undere og gøre meget ondt. Efter en periode på 1332 dage, hvor han har forfulgt denne plante som de 12 Guds apostle har plantet, vil Herren komme sammen med englene og med armeerne af de hellige fra den syvende himmel... og han vil trække Beliar ind i Gehenna sammen med hans hære."

William F. Beirnes mener i sin bog: That man of sin, at Nimrod vil komme tilbage som Antikrist i endens tid. Jeg citerer fra side 26, hvor der står flg. om dette:

"Nimrod gjorde akkurat dette, og vi er overbevist om at han er den som vil komme ud af afgrunden, for at lede det sidste oprør: mod Gud.

Han ledede det første oprør mod Gud i Shems dage, og han vil komme tilbage og lede det sidste oprør i denne tidsalder. Han vil gøre sit yderste i den korte tid som han har til disposition, for at bringe verden under Satans overherredømme, som er den store drage. Det vil blive "ve for indbyggerne på jorden og i havet (folkehavet)", for tilbederne af både Kristus og Antikrist. (Åb. 12,12.) For dem som vender sig til Kristus i det forfærdelige matyrium, vil det blive evigt liv, men for dem som modtager dyrets mærke, vil det blive pine i søen som brænder med ild og svovl i al evighed. (Åb. 14,9-13.)

Der er ikke noget navn som er givet til den personlige Antikrist i Bibelen, som er så afslørende for hans inderste natur og opførsel som navnet "en konge med frækt åsyn" Daniel 8,23.

Når vi vurderer hvem der er Antikristen, som skal komme tilbage fra afgrunden, så må vi være opmærksomme på det forhold at jødernes religiøse ledere selv har valgt kejseren (Cæsar) som deres konge. "De råbte da: Bort med ham (Jesus) korsfæst ham! Pilatus siger: SKAL JEG KORSFÆSTE JERES KONGE? Ypperstepræsterne svarede: VI HAR INGEN ANDEN KONGE END KEJSEREN." Joh. 17,15.

Dette valg vil stå ved magt helt frem til at det jødiske folk vælger deres rigtige konge, nemlig Jesus fra Naseret. Dette vil ske i den store trængsel. De skal da se op til ham som de har gennemstunget på korset og ønske ham velkommen tilbage til Israel: Sak. 12,10. Mat. 23,39.

Antikristen som kommer fra det Romerske Verdensrige, som vil komme igen i endens tid, vil samarbejde med den store skøge, som er en sammenslutning af falske religioner i endetiden. Den katolske kirke og New Age vil være en bærende kraft i dette arbejde: Åb. 17,3.

Mod slutningen af trængselstiden vil imidlertid Antikristen og de 10 konger ødelægge den store skøge og brænde hende op,(og de skal tilegne sig hendes rigdomme): Åb. 17,16. (Se min bog Jesu Gjenkomst, bind 1, kapitlerne: Den store skøge. Den oprindelige Babylonisme og Den katolske Kirkes lære, hvor jeg skriver udfyldende om den store skøge og hendes lære.)

Der er flg. grunde til at Antikristen vil ødelægge den store skøge, som forøvrigt har hjulpet ham frem til hans store magtposition:

 1. For det første vil Antikrist ikke have nogen ved siden af sig. Han vil være den stærkeste og mest betydningsfulde. Han vil bestemme over skøgen, som er en betydelig åndelig faktor i endetiden.
 2. For det andet har han sit eget religiøse system, som delvis kommer i konflikt med den store skøges religion. Han går ind for en fuldstændig Satan tilbedelse, idet menneskene både må tilbede Satan, Antikristen selv og hans billede: "og de (de ufrelste) tilbad dragen (Satan), fordi han havde givet dyret magt, og de tilbad dyret (Antikrist) og sagde: Hvem er lig dyret? Og hvem kan stride mod det?" Åb. 13,4. "Og det (den falske profet) fik magt til at give dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunne tale, og gøre således (bestemme) at alle som ikke ville tilbede dyrets billede, skulle dræbes." Åb. 13,15.
 3. For det tredie er Antikrist interesseret i at indføre den gamle babyloniske religion i det nyoprettede Romerige i endens tid. Han vil komme til at afvise de falske guder, som hans forfædre kendte til (de romerske guder), men han vil holde sig til FÆSTNINGENS GUD, som er det samme som gudinden Semiramis i den gamle babyloniske religion.

Begrebet "fæstningens gud" blev også i den gamle babyloniske religion brugt som betegnelsen på både Satan og Semiramis. "Og kongen (Antikrist) skal gøre som han vil, og ophøje sig og hæve sig over enhver gud, og mod gudernes Gud skal han tale forfærdelige ord, og han skal have fremgang, indtil vreden er til ende, for det som er fast besluttet , vil blive fuldbyrdet. På sine fædres guder (de gamle romerske guder) skal han ikke agte, heller ikke kvindernes lyst (en kvindelig guddom) eller på nogen anden guddom skal han agte, for han skal ophøje sig over alle. Men fæstningens gud (Satan og Semiramis) skal han ære i stedet. En gud som hans fædre ikke har kendt, skal han ære med guld og sølv og dyre stene og andre kostelige ting, og således skal han gøre med de stærke fæstninger og med den fremmede gud: Dem som vedkender sig denne gud, skal han vise stor ære, og han skal sætte dem til at råde over mange, og han skal dele jord ud til dem som løn." Dan. 11,36-39.

Se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1: Kapitlerne: det gamle Babylon skal bygges op igen og Den oprindelige Babylonisme – hvor jeg skriver om dette. Se også kpitel: New Age og Antikristen.

 

 

Side 225: Spørgsmål og opgaver:

 1. Hvilke beskrivelser har vi af Satan i Es. 14,12-14 og Esek. 28,13-19?
 2. Hvilke 7 forskellige kendetegn har mange af Antikristens forbilleder haft?
 3. På hvilken måde var Kain et forbillede på Antikrist?
 4. Hvad var det som kendtegnede Kain og hans liv?
 5. På hvilke måder var Lamek et forbillede på Antikrist?
 6. Hvad betyder Lamek?
 7. Hvad var det som kendetegenede Lamek og hans liv?
 8. Hvad hed Lameks to hustruer?
 9. På hvilke måder var Nimrod et forbillede på Antikrist?
 10. Hvad var det som kendetegnede Nimrod og hans liv?
 11. Hvilke 4 verdensriger har vi før Guds riget kommer ifølge Bibelens kronologi?
 12. Hvad er "hedningernes tider", og hvornår begyndte de?
 13. Hvilken konge var det som først fik oplysning om de 4 verdensriger?
 14. Hvad så Nebudkanesar i sin drøm? (Dan. 2.)
 15. Beskriv den drøm som Daniel havde? (Dan. 7.)
 16. Hvad er det femte rige?
 17. Hvem skal være kongen i dette rige?
 18. Hvem skal ødelægge Antikrist?
 19. På hvilke måder var Farao et forbillede på Antikrist?
 20. Hvad betyder ordet "farao"?
 21. På hvilke måder var Amalek et forbillede på Antikrist?
 22. Hvad var det som kendetegnede Amalek og Amalekitterne?
 23. Hvordan gik det dem?
 24. Hvad mente rabbinerne om Haman afstamning?
 25. På hvilke måder var Biliam et forbillede på Antikrist?
 26. Hvad betyder ordet Biliam?
 27. Hvad var det som kendetegnede Bileam og hans liv?
 28. Hvordan gik det med Bileam?
 29. På hvilke måder var Balak et forbillede på Antikrist?
 30. Hvad betyder ordet Balak?
 31. Hvad var det som kendetegnede Balak og hans liv?
 32. På hvilke måder var Goliat et forbillede på Antikrist?
 33. Hvad betyder ordet Goliat?
 34. Hvad var det som kendetegnede Goliat og hans liv?
 35. På hvilke måder var Benhadad et forbillede på Antikrist?
 36. Hvad var det som kendetegnede Benhadad?
 37. På hvilke måder var Nebudkanesar et forbillede på Antikrist?
 38. Hvad var det som kendetegnede ham og hans liv?
 39. På hvilke måder var Antiokus den 4. Epifanes et forbillede på Antikrist?
 40. Hvad var det som kendetegnede Antiokus den 4.? Epifanes og hans liv?
 41. På hvilke steder er Antiokus den 4. Epifanes beskrevet i Daniels bog?
 42. Hvad står der om Antiokus den 4.?Epifanes i Dan. 8,9-12. 8,23. 11,21-35.?
 43. Hvad står der om Antikrist i Dan. 8,23. 9,27.? Og 11,36?
 44. På hvilke måder var Haman et forbillede på Antikrist?
 45. Hvad var det som kendetegnede Haman og hans liv?
 46. Hvilke ønskemål havde dronning Ester, efter at Haman og hans 10 sønner var blevet hængt?
 47. Hvad betyder Esters skjulte udsagn, og hvornår gik det i opfyldelse?
 48. På hvile måder var Herodes den store et forbillede på Antikrist?
 49. Hvad var det som kendetegnede Herodes og hans liv?
 50. På hvilke måder var Herodes Agrippa den første, et forbillede på Antikrist?
 51. Hvad var det som kendetegnede ham og hans liv?

 

Spørgsmål og opgaver, side 265: (Antikristens forskellige kendetegn? , nederst, side 267)

 1. På hvilke to steder i N.T. er Nero Cæsar omtalt?
 2. Beskriv Neros liv og virksomhed.
 3. Hvem mener O.K.Indergaard at Antikrist er?
 4. På hvilke to forhold begrunder han sit syn?
 5. Hvad er talværdien af Neros navn?
 6. Hvad er EAN – koden?
 7. På hvilke måder er Antikristens tal indbygget i denne kode?
 8. På hvilke måder var Nero et forbillede på Antikrist?
 9. Hvem var Muhammed?
 10. Hvad betyder "Islam"?
 11. Hvad er ordet Allah afledet af?
 12. Hvordan er Allah som gud?
 13. Hvad gjorde Muhammed med de 365 dæmoner som der var i den gamle arabiske religion?
 14. Hvordan så Muhammed på sand jøde – og kristendom?
 15. Hvordan kommer det til at gå med jøderne og de kristne efter Muhammeds opfattelse?
 16. Hvordan så Muhammed på den Treenige Gud?
 17. Hvordan opnår man frelse ifølge Muhammedanismen?
 18. Hvad siger Muhammedanismen om Jesu død på korset?
 19. På hvilke måder var Muhammed et forbillede på Antikrist?
 20. På hvilke 4 falske guder vil Antikrist basere sin religion?
 21. Hvem var Dsjengis Kahn?
 22. Hvor forsøgte han at etablere sit verdensherredømme?
 23. Hvor mange millioner kinesere tog Dsjengis Kahn livet af?
 24. På hvilke måder var Dsjengis Kahn et forbillede på Antikrist?
 25. Hvilken politisk og militær karriere havde Napoleon?
 26. På hvilke forskellige måder var Napoleon et forbillede på Antikrist?
 27. Hvorfor ønskede Napoleon også at underlægge sig Orienten?
 28. Hvordan så en del jøder på Napoleon?
 29. Hvem var Stalin og hvad betyder hans navn?
 30. På hvilke to samfunds kreterier grunede han specielt sit syn?
 31. Hvordan betragtede han religionen?
 32. På hvilke forskellige måder er kommunismen en konkurrent til kristendommen?
 33. Hvilken religion havde Stalin?
 34. Hvad skrev Pravda om Stalin som gud?
 35. Hvad skrev Bukharin om Stalin?
 36. På hvilke måder var Stalin et forbillede på Antikrist?
 37. Hvem var Hitler, og hvilken uddannelse havde han?
 38. Hvad skete på Wansee konferansen 1942?
 39. Hvad kaldte nazisterne denne beslutning om at udrydde alle jøder?
 40. Hvor mange millioner jøder blev udryddet af nazisterne?
 41. På hvilken måde var Hitler Satan tilbeder?
 42. Hvad brugte Hitler i tillæg til okkultismen, for at få kontakt med de onde åndsmagter?
 43. Hvad hedder den okkulte fremtidsbog?
 44. Hvilke to hedenske symboler brugte Hitler og nazisterne?
 45. Beskriv Mussolinis liv og virksomhed.
 46. På hvilke tre samfunds kriterie byggede han specielt sit syn?
 47. På hvilke områder var han et forbillede på Antikrist?
 48. Hvad gik facismen ud på?
 49. Hvad kaldte Mussolini Middelhavet og området rundt Middelhavet?
 50. Hvorfor gik Mussolini til angreb på Etiopien?
 51. Hvilke planer havde Mussolini?
 52. Hvem var Nasser?
 53. Hvad mente han om staten Israel og forholdet jøder og araberne imellem?
 54. Hvor mange arabiske nationer deltog i krigen mod Israel i 1967?
 55. Hvilke landområder lykkedes det jøderne at befri i denne krig?
 56. Hvad så overrabbiner Goren i forbindelse med at jøderne havde befriet den gamle bydel af Jerusalem
 57. Hvad betyder begrebet "hedningernes tider", og hvornår er de slut?
 58. Hvem var Sadat?
 59. Hvilken krig startede han mod jøderne , og på hvilken dag startede han krigen?
 60. Hvad er Yom Kippur?
 61. Hvor omfattende skal Israel være i rigets tid?
 62. Hvordan skal det gå med Ægypten i rigets tid?
 63. Hvorfor fik Sadat og Begin Fredspris i 1980?
 64. På hvilke områder var Sadat et forbillede på Antikrist?
 65. Hvad var det som kendetegnede det krigsskib som Sadat brugte i 1975?
 66. Hvad var 6 oktober et minde om?
 67. Hvornår og i hvilken forbindelse blev Sadat myrdet?
 68. Hvilke religiøse planer havde Sadat i Sinai ørkenen?
 69. Hvad er det som kendetegner Gorbatsjov?
 70. På hvilke områder er han et forbillede på Antikrist?
 71. Hvad er Gog krigen?
 72. Hvem er Saddam Hussein, og hvilke planer har han i Midt Østen?
 73. Hvordan vil det gå i den nye krig som sandsynligvis bryder ud om ikke alt for lang tid i Midt Østen?

 

  ;     Oskaredi@online.no

  ;            www.home.no/oeindergaard

  ;      ;yeshuatt@mail.dk

  ;           www.yeshuattsion.webbyen.dk

  ;            PÅ GENSYN !

Dokumenttype
Undervisning