E-mail: admin@tro.dk


Dato for offentliggørelse
08 Aug 2013 23:27
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

FREMTIDSTEOLOGI: BIBEL-FORKYNDER-FORFATTER: OSKAR EDIN INDERGAARD: JESU GJENKOMST,BIND,4, s. 189-.(Dokument: J.G.4.Vertikal 4,) Lovløshedens hemmelighed..
Det er hemmeligheden med den lovløse.:
Det er det samme som HEMMELIGHEDEN OM DEN LOVLØSE, som er ANTIKRIST: 2.Tess. 2,7-8.
I Johannes Åbenbaring 17,7 er vi ikke bare lovet at vi skal få at vide hemmeligheden om Babylon, men også om dyret som bærer hende.
Hemmeligheden med Antikrist består af 7 følgende dele:

 1. Antikristen har ALLEREDE VÆRET I VERDEN. Bibelen siger at han er en af de 7 romerske kejsere i oldtiden. Det mest sandsynlige er at kejser Nero kommer tilbage fra dødsriget som Satans Antikrist. Det kan også være kejser Domitian, som nogen Bibel-tolkere har ment. "Her gælder det hvem som har visdom: de 7 hoveder er 7 fjelde (de 7 fjelde som byen Rom er bygget på), som kvinden (den store skøge) sidder på, og de 7 KONGER (7 kejsere). De 5 faldt (da dette var skrevet), den ene er til (da dette blev skrevet), den anden (den sjette) er endnu ikke kommet, og når han kommer, skal han bare holde sig en kort stund. Og dyret som var og ikke er, er SELV DEN ÅTTENDE, og er tillige EN AF DE 7, og farer bort til undergang: Åb. 17,9-11. 
De første troende VIDSTE også at Antikristen havde levet på et tidligere tidspunkt, men på grund af at
Johannes ikke havde nævnt hans navn i Åbenbaringsbogen, ville de heller ikke røbe det i sine skrifter. Ireneus
skrev i sin bog: Mod Vranglærerne: "Vi vil imidlertid ikke pådrage os risikoen ved at udtale positivt navnet til
Antikrist, for dersom det var nødvendig at hans navn skulle blive åbenbaret nøjagtig på nuværende tid, så ville
det have været bekendtgjort af ham (Johannes), som fik den Apokalyptiske vision. For den blev åbenbaret for
ikke så svært længe siden, men næsten i vore dage, mod slutningen af Domitians regeringsperiode."
 1. Antikristen VIL KOMME TILBAGE IGEN."Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op af afgrunden og fare bort til sin undergang, og de som bor på jorden (verdensmenneskene), de hvis navne ikke, fra verdens grundvold blev lagt, er skrevet i livets bog, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og SKAL KOMME IGEN." Åb. 17,8.
 2. Antikristens ÅND ER ALLEREDE I VERDEN.I og med at Antikristen allerede har været i verden. Er hans ånd virksom i verden: 1.Joh. 4,3.

Antikristens ånd er det modsatte af ( Den Hellige Ånd.) Den har flg. vidnesbyrd til verden:

 1. Jesus fra Nazaret er ikke Guds Messias. Det er Antikristen derimod.
 2. Gud har ikke åbenbaret sig for verden ved at Jesus blev menneske. Gud har derimod åbenbaret sig gennem Antikrist.
 1. De systemer som nu BYGGES OP i verden på det religiøse, politiske, kulturelle og kommercielle områder, vil være med til at BANE VEJEN for Antikristen. Når alt er lagt til rette for ham, kommer han som den sidste sataniske leder i verden før riget for Israel bliver oprettet. I de første 3½ år af trængselstiden vil han have sit centrum i Europa indenfor EU området, og han vil sammen med de 10 politiske ledere samarbejde med skøge-kirken. Det gamle romerske kejserrige vil blive oprettet igen, og Antikristen vil komme tilbage som en af de romerske kejsere fra antikken. Det vil mest sandsynligt være Nero. (Se mine bøger: Jesu Genkomst, bind 2 og 3, hvor jeg skriver meget om dette.)
 2. Ved den kristne menigheds borttykkelse før trængselstiden vil han træde frem på den politiske arena. Han vil fremtræde som jødernes Messias, men han er det modsatte. Han vil formå at skjule sin identitet som Satans Antikrist indtil der er gået 3½ år. Efter den tid vil han invadere Israel og sætte sig i Guds tempel og kræve guddommelig tilbedelse. Det som holder igen for Antikristens fremtræden er Den Hellige Ånd i den kristne menighed.
 3. Når Antikristen kommer tilbage, vil han bygge sit politiske magtgrundlag på de 10 konger indenfor Det genopbyggede Romerske Rige. Til trods for at det kommende Romerrige vil bestå af mere end 10 stater, arbejdes der i dag indenfor EU at de små stater i EU skal få FORMINDSKET MAGT og INDFLYDELSE OG AT DET SKAL BLIVE 10 STATER ELLER 10 OMRÅDER, som skal få STØRRE MAGT og INDFLYDELSE end de andre lande (områder) Vi må desuden være opmærksomme på det forhold at der endnu er mange lande i Det Øst-romerske rige, som endnu ikke er blevet medlemmer af EU. 5 af de 10 konger vil sandsynligvis komme fra dette område, for de to fødder på Udkantområdernes drømmebillede med de 5 tæer på hver fod, repræsenterede både det Vest-romerske og det Øst-romerske rige: Dan. 2,29-45. Åb. 17,12-13. Af staterne som hørte med til det Øst-romerske rige, kan vi nævne:
   1. Tyrkiet.
   2. Syrien.
   3. Libanon.
   4. Israel.
   5. Irak.
   6. Ægypten.
   7. Libyen
   8. Marokko.
   9. Algeri.

De 10 konger i endens tid er de konger eller de landområder indenfor det genopbyggede Rommerige som UNDERKASTER SIG Antikristen fuldt ud. Der skal opstå stridigheder og u-overensstemmelser indenfor dette rige, for det skal bestå af DEMOKRATIER og DIKTATURER. Det skal være et DELT RIGE, og det skal vise sig umuligt at holde det sammen. Både Ægypten og Syrien skal gå i krig mod Antikristen. Antikristen skal heller ikke magte at indtage Jordan, som vil have en fredspagt med Israel.
Desuden skal Jordan give en del jøder beskyttelse i trængselstiden. Gud vil ikke tillade Antikristen at få tag i og myrde disse jøder.: Dan. 2,41-43 og 11,40-41.
Nu ved vi også at Antikrist ikke bare skal regere i Det nyoprettede Romerrige. Han skal også have et verdensvidt styre så langt som det er mulig. Vi kan tænke os flg. struktur for udøvelsen af dette styre.:

 1. Der bliver oprettet en verdensregering, som består af religiøse og verdslige ledere.
 2. Antikrist har den bestemmende myndighed.
 3. De andre ledere har rådgivende myndighed.
 4. De andre ledere udfører det som Antikrist har bestemt.
 5. De 10 konger skal regere over deres lande (områder), medens Antikrist regere over resten af verden. Verden kan også være opdelt i 10 regioner eller områder.

Der er flere organisationer som allerede har opdelt verden i 10 regioner. Romklubben har flg. forslag.

 1. Nord-Amerika.
 2. Vest. Europa (med Tyskland som den stærkeste stat.)
 3. Japan.
 4. Australien (inkluderet Israel, Syd-Afrika og New Zeland.
 5. Latin.Amerika.
 6. Midt-Østen (alle arabiske lande)
 7. Afrika (alle sorte afrikanske lande.)
 8. Syd-Asien (inkluderet Indien, Filippinerne og andre lande.)
 9. Kina.
 1. Antikristen og de 10 konger skal ødelægge skøge-kirken og det religiøse system som den har opbygget: Åb. 17.16.


DE RETFÆRDIGES OG DE
URETFÆRDIGES OPSTANDELSE.
Side 195-.
Vi ved fra Tanach og N.T. at alle mennesker som har levet, skal opstå igen for at gøre regnskab for Gud for deres liv og gerninger.
Første gang vi hører om dette er da profeten Daniel fortæller os om de TO STORE OPSTANDELSER, som skal finde sted. Den første opstandelse er "DE RETFÆRDIGES OPSTANDELSE", medens den anden er "DE FORTABTES OPSTANDELSE".
Selv om Daniel ikke åbenbarede for os at der skal gå 1000 år imellem disse to opstandelser, fremkommer det alligevel i teksten at der skal være EN TID MELLEM disse to opstandelser. "OG MANGE AF DEM som sover i jordens muld (Dette gælder legemet), skal vågne op. Nogle til TIDSALDERLIG LIV (de skal gå ind til riget for Israel), og nogle til SKAM OG TIDSALDERLIG GRU (De skal ikke arve riget for Israel)" Dan. 12,2.
Videre tidsfæster Daniel de retfærdige jøders opstandelse til 75 dage efter at den store trængsel er slut: Dan. 12,12-13.
Profeten Esajas profeterede også om de ugudeliges opstandelse og dom, som skulle ske "lang tid" (1000 år) efter Jesu genkomst. "På den tid (ved Jesu genkomst) skal Herren hjemsøge himmelens hær (de faldne engle) i det høje (himmelrummet) og jordens konger nede på jorden, og de skal samles sammen som fanger i hulen og sættes fast i fængselet, og LANGT OM LÆNGE (efter 1000 år er gået), skal de få deres straf." Es. 24,21-22.
Jesus underviste også om disse to opstandelser. Han vidste naturligvis om at der skulle gå 1000 år mellem disse to opstandelser, men det var ikke hans opgave at fortælle jøderne alle frelsessandheder ved sit første komme. Disse opgaver er overgivet til Den hellige Ånd. Han skal vise de troende alle ting og vis os sammenhængen mellem de forskellige eskatologiske hændelser. Jesu sagde flg. om forholdet mellem ham og Den Hellige Ånd: Joh. 16,12-14. Luk. 14,14 og 20,34-35. 
"Undre jer ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå ud, de som har gjort godt (gerningers retfærdighed), til LIVETS OPSTANDELSE, og de som har gjort ondt til DOMMENS OPSTANDELSE." Joh. 5,28-29.
Gud skal i den sidste dom bl.a. føre frem Nini vis mænd og dronningen fra Syden som vidner mod de af jøderne som ikke ville tro på Jesus fra Nazaret som jødernes Messias: Mat. 12,42.
Ifm. Lasarus sagde Marta til Jesus at Lasarus skulle opstå "på den sidste dag". Denne dag er det samme som "de retfærdiges opstandelse", og det er den samme dag profeten Daniel henviste til da han brugte udtrykket "ved dagenes ende". Jesus siger til hende: Din broder skal opstå. Marta siger til ham: jeg ved at han skal opstå o opstandelsen på den sidste dag: Joh. 11,23-24.
Peter og Johannes kaldte denne opstandelse for "OPSTANDELSEN FRA DE DØDE" "de harmedes over at de (Peter og Johannes) lærte folket og forkyndte i Jesus opstandelsen fra de døde" Ap. Gr. 4,2.
I 2. Peters brev beskriver også Peter "de uretfærdiges opstandelse", "så sandt herren ved at udfri de gudfrygtige af fristelser, men holder de uretfærdige i varetægt med straf til dommens dag." 2.Pet. 2,9 og 3,7.
I Ap. Gr. 2,5-8 beskriver Peter begge disse opstandelser.
I denne beskrivelse er det vigtigt at vi er opmærksomme på 2 forhold:

 1. For det første beskriver Peter her hedningerne forhold til Gud. Disse mennesker kendte ikke til hverken den jødiske lov eller evangeliet om Jesus som frelseren. Den tro som de har, eller mangel på tro kommer til udtryk i deres gerninger. Gerningerne er udtryk for troen. Dette er gerningernes retfærdighed.
 2. Peter kendte heller ikke til at der skulle gå 1000 år mellem disse 2 opstandelser. Han beskrev dem derfor som om de skulle indtræffe på samme tid.

I sin forkyndelse udtalte Peter sig også om disse 2 opstandelser: Ap. Gr. 24,14-15 Fil.3,11. Paulus beskriver her bortrykkelsen, som bliver betragtet som en fase af opstandelsen.
Hebræerbrevets forfatter kaldte denne opstandelse for "EN BEDRE OPSTANDELSE" "kvinder fik deres døde igen ved opstandelse, andre blev udspændt til pinsler og ville ikke tage imod udløsning, for at de kunne få del i EN BEDRE OPTANDELSE: Hebe. 11,35. (i parentes gør vi opmærksom på at det som er "bedre"end "en bedre opstandelse", er den kristne menigheds bortrykkelse.)
Johannes kaldte denne opstandelse for DEN FØRSTE OPSTANDELSE. Han viser os at der skal gå 1000 år mellem de to opstandelser: Åb. 20,15.
Johannes beskriver også de uretfærdiges opstandelse, som vi godt kan kalde for DEN ANDEN OPSTANDELSE. Den skal finde sted efter at 1000 års-riget har været. Dette er en opstandelse af bare FORTABTE MENNESKER: Åb. 20,12-15.
Der er bare fortabte mennesker i denne opstandelse. At dette er tilfældet kan vi se af to forhold:

 1. For det første bliver disse mennesker HENTET FRA DØDE og DØDSRIGET. Der findes ikke troende mennesker i dødsriget efter Jesu himmelfart. Ifm. himmelfart tog han med sig de troende fra dødsriget og førte dem ind i himmelen.
 2. For det andet bliver disse mennesker dømt EFTER DERES GERNINGER. Ingen som bliver dømt efter sine gerninger, kan blive frelst. Det er bare troen på Den Treenige Gud som kan frelse et menneske. ALLE MENNESKER HAR ANLEDNING TIL AT BLIVE FRELST, dersom de udnytter frelsesmulighederne som Gud har nedlagt i de forskellige frelsesperioder.

I 1.Kor.15,22-24 satte Paulus op en oversigt over 3 af faserne i opstandelsen. Det er flg. 3 faser i denne beskrivelse:

 1. Jesus var den første af de som opstod fra de døde. Den kristne menigheds bortrykkelse kan her ses i forlængelse af Jesu opstandelse, i og med at han er hovedet for legemet, som er menigheden.
 2. De retfærdige skal opstå efter at den store trængsel er forbi. Dette gælder både de troende jøder fra gammel-testamentlig tid og martyrerne fra trængselstiden.
 3. De uretfærdige skal opstå efter at 1000 års-rigets periode er afsluttet.

På samme måde som indhøstningen i Israel er delt i 3, så er også de retfærdiges opstandelse delt i 3 og det er:

 1. Indhøstningen af FØRSTEGRØDEN. Førstegrøden er Jesus.
 2. Indhøstningen af HOVEDHØSTEN. Det er den kristne menighed bortrykkelse.
 3. Indhøstningen af EFTERHØSTEN. Det er indhøstningen af de troende jøder fra gammel-testamentlig tid og martyrerne fra trængselstiden.


SAMMENLIGNING MELLEM DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE
OG OPSTANDELSEN PÅ DEN SIDSTE DAG.
Side 201-.
Efter at Paulus beskrev 3 faser af opstandelsen i 1.Kor. 15,22-24, afdækkede han HEMMELIGHEDEN MED DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE. Dette er IKKE DEN SAMME BEGIVENHED SOM DE RETFÆRDIGES OPSTANDELSE: 1.Kor.15,51-52
Der er mange som hævder, at den sidste basun ifm. bort-atomar er det samme som den sidste basun i Åbenbaringsbogen 11,15-19, men det er ikke rigtig af flg. grunde:

 1. For det første er de 7 basuner i Åbenbaringsbogen DOMSBASUNER.
 2. For det andet bliver de 7 basuner i Åbenbaringsbogen blæst af engle. Denne basun derimod blæses af Gud selv
 3. For det tredie var de 7 basuner i Åbenbaringsbogen ikke gjort kendt på det tidspunkt, da Paulus skrev dette.

Vi ser ikke bort fra at den basun, som er beskrevet i 1.Kor. 15,52, kommer til at lyde ifm. jødernes fejring af deres nytår (Rosh Hasanah).
Denne højtid bliver kaldt for BASUNKLANGDAGENS HØJTID. Ved denne højtid bliver der blæst i det hele 100 basuner. På selve Rosch Hasanah bliver der blæst 3 serier med basuner på hver 30 blæsninger. Disse afsluttes med blæsning af 10 basuner. Helt til slut kommer DEN STORE BLÆSNING. Den sidste basun i denne fest er en ekstre STÆRK OG LANG BLÆSNING. Den blev kaldt for "Tekiah Gedolah".
Der som denne antagelse er rigtig - at den kristne menighed skal bortrykkes på basunklandagens højtid - så kender vi 
DATOEN FOR DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE, men årstal kender vi ikke til. Denne højtid bliver fejret den 1.tisri. Det er den 7. Måned i den religiøse jødiske kalender. Denne måned tilsvare september-oktober i vort år
(Se kapitlet: De 7 jødiske højtider peger frem mod Jesu første og andet komme og Basunklang-dagenshøjtid.)
Den kristne menigheds bortrykkelse hører med til de hemmeligheder, som Paulus og de andre ny-nytestamentlige apostle og profeter fik åbenbaret af Herren: Ef. 3,2-6.
Alle frelse-sammenhænger, som har med den kristne menighed at gøre, var skjult for profeterne i Tenach. De så ikke DEN STORE PARANTES på 2000 år, som skulle komme ind mellem de forskellige kløfter til jøderne.
De så heller ikke at der skulle gå 2000 år mellem Messias` første komme og hans genkomst. På grund af jødefolkets af -visning af Jesus fra Nazaret som deres frelser og Messias, var dette skjult for dem: 1.Pet.1,10-11. KRISTI LIDELSER og HERLIGHEDEN DEREFTER (dette angår herligheden i 1000 års-riget).
Hemmeligheden med den kristne menigheds borttykkelse var en af DE FØRSTE hemmeligheder, som Paulus fik åbenbaret af Gud. Denne hemmelighed kommer til udtryk i det første brev til Tesalonerne, som var det første brev han skrev. Han skrev flg. om dette: 1.Tess. 4,15-18. (Se kapitlet om de 11 ny-nytestamentlig hemmeligheder.)
JOHANNES ÅBENBARING OG DENS FORHOLDT TIL TENACH.
Side 204-.
Selve Åbenbaringsbogen er et SKØDE PÅ INDLØSNINGEN AF JORDEN. Det var Gud som havde opbevaret dette skøde. Jorden hørte oprindelig Gud til, men ved menneskernes fald gik ejendoms- og brugsretten af den over til Satan. Det er rigtig det som Satan sagde til Jesus: Luk. 4,5-6. (MIG ER DET OVERGIVET)
Jesus vandt jorden og menneskerne tilbage på Golgata, men han gør ikke krav på sin ejendom, før end at han begynder at åbne de 7 segl på dette skøde.
Ifølge den gamle regel om indløsningen var der flere krav som blev stillet til den som ønskede at indløse en ejendom:

 1. Han måtte være EN SLÆGTNING af den oprindelige ejer.
 2. Han måtte være VILLIG TIL at indløse ejendommen

c) Han måtte være i STAND TIL at indløse ejendomsretten
For at Jesu kunne indløse dette skøde, blev der stillet flg. 4 krav til ham:

 1. Han måtte være EN SLÆGTNING af menneskerne.
 2. Han måtte være UDEN SYND.
 3. Han måtte være VILLIG TIL AT BETALE PRISEN for indløsningen af jorden.
 4. Han måtte være I STAND TIL AT BETALE PRISEN for indløsningen af jorden.

Jesus indfriede alle disse betingelser, og derfor kan han også tage bogrullen ud af Guds hånd og åbne seglene på den: Åb. 5,1 og 5 og 7, kap. 6,1.
Indholdet i Åbenbaringsbogen kan inddeles i 3 dele:

 1. DET SOM JOHANNES SÅ: Det er beskrevet i kap. 1.
 2. DET SOM ER NU. Det betyder det som er i den kristne menigheds tidsperiode. Dette er beskrevet i kap.2-3.. Vi lever nu i slutfasen af denne periode. Jesus kommer snart og henter den kristne menighed..
 3. DET SOM SKAL SKE EFTER AT DEN KRISTNE MENIGHED ER BORTRYKKET. Det er beskrevet i kap.4-22.: Åb. 1,19.

Kapitlerne 4-19 beskriver det som vil ske både i himmelen og på jorden ifm. trængselstiden på 7 år. Åbenbaringsbogen UDDYBER mange af de forhold som de gammel-gammeltestamentlig profeter profeterede om. Disse kapitler er derfor nær tilknyttet til Tenach, og de er til STOR HJÆLP til både de som studerer det profetiske ord, og de troende som skal leve i trængselstiden. De kommer til at orientere sig efter det som er skrevet i Åbenbaringsbogen.
Af den grund sagde Jesus også til jøderne: At de ikke skal kende DAG eller TIME for de forskellige begivenheder, men TIDEN skal de kende, for de kan sammenholde det som sker i verden i denne tid med det som Åbenbaringsbogen beskriver: Luk. 13,32. (hvis ikke Faderen  ved det
2.Tess. 5,1-2. (Dette Skrift-sted betyder at efter den kristne menigheds bortrykkelse, kommer Herrens dag. Åb. 1,3.
I tillæg til dette har indholdet i Åbenbaringsbogen været til stor HJÆLP og TRØST for forfulgte kristne op igennem frelseshistorien, så SEJRER ALLIGEVEL GUD TIL SIDST. Der kommer bestandig EN DOM FOR DE UFRELSTE og EN OPREJSNING FOR GUDS FOLK.
Der var en som blev spurgt om han forstod indholdet i Åbenbaringsbogen. Han svarede at det gjorde han, for hovedbudskabet er : at JESUS SEJRER TIL SLUT.
Vi skal i det flg. bare kort opsætte de vigtigste begivenheder som Åbenbaringsbogen beskriver, efter at den kristne menighed er bortrykket idet vi sammenholder dem med det profetiske udsagn fra Tenach.
Vi medtager ikke de såkaldte parenteser i denne oversigt. Vi medtager heller ikke den overførte tolkning som en del Bibel-ord helt klart har. (Når det gælder en grundig gennemgang af Johannes Åbenbaring, 1-19, henviser jeg til mine bøger: Jesu Genkomst , bind 1,2 og 3.)

 1. INDSÆTTELSEN AF JESUS SOM KONGE. Det sker i himmelen: Åb. 5,12-13. Dette er beskrevet i Daniel 7,13-14.
 2. ANTIKRIST KOMMER TIL SYNE: Åb. 6,2. Dette er beskrevet i Daniel 11,40.
 3. DE TRE ANDRE RYTTERE. Efter Antikrist kommer der endda tre ryttere. Den første red på en hest som var rød. Han skulle tage FREDEN FRA JORDEN eller FRA ISRAEL. Det er den FALSKE FRED som Antikrist har indgået med jøderne og andre nationer. De bestemmelser som i dag bliver gjort, både indenfor EU og FN, og som vi nu ser de første resultater af i fredsaftale mellem Israel og PLO og mellem Israel og Vatikanet, vil blive AFSLUTTET MED en fredsaftale mellem Israel og dets nabostater. Når vi kommer lidt længer ind i endetiden, vil det vise sig at det er Antikrist som står bag den falske fred. Han vil bygge videre på de fredsaftaler som er indgået mellem Israel og dets nabostater: Åb. 6,4. Den falske fred mellem Antikristen er beskrevet i Daniel 9,27 hvor der står: "Og en uge (det er 7 år) skal han gøre pagten fast for de mange (de stærke) (jøder)." Denne rytter kan godt være Gog, fyrsten over Ros, Meske og Tubal, som skal gå imod Israel ved afslutningen af første halvdel af år uge: Åb. 6,4. Gog er beskrevet i Ezekiel 38,1-2 og frem til 39,16. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 2,s 307-380. Den anden rytter red på en hest som var sort. Han havde en vægt i sin hånd. Det betyder at der vil blive madvaremangel: Åb. 6,5-6. Den tredie rytter red på en hest som var gulbrun. Rytterens navn var døden, og dødsriget fulgte med ham, og de fik magt over en fjerdedel af jorden, og de kunne dræbe så mange som de ønskede: Åb. 6,8. Gog vil blive slået i Israel ved afslutningen af første halvdel af år ugen, medens de to sidste ryttere vil have deres funktionstid i hele trængselstiden.
 4. MARTYRERNE FRA DEN FØRSTE DEL AF TRÆNGSESLTIDEN: Åb. 6,9.
 5. EN TREDIEDEL AF JORDEN, AF HAVET, AF VANDENE, AF SOLEN AF MÅNEN, AF STJERNERNE OG DAGEN BLIVER ØDELAGT. Dette sker under de 4 første basuner: Åb. 8. (Både de 7 segl, de 7 basuner og de 7 vredesskåle er straf fra Gud).
 6. AFGRUNDENS BRØND BLIVER ÅBNET, og vi får en voldsom invasion af onde ånder fra afgrunden. De skal pinde de jøder som ikke er blevet beseglet i 5 måneder: Åb. 9,1-11
 7. ANTIKRIST INVADERER JERUSALEM og ØDELÆGGER OFFERTJENESTEN I TEMPLET. Hedningerne skal ned træde den hellige stad i 3½ år: Åb. 11,1-2.
Dette er bl.a. beskrevet i Daniel 7,25, hvor der står "og han (Antikrist) skal tale mod den Højeste og undertrykke den Højestes hellige (jøderne), han skal tænke på at forandre hellige tider og lov (jødernes højtider og offertjenesten), og de (jøderne) skal gives i hans hånd en tid og tider og en halv tid (som er 3½ år).
"...,og i midten af ugen (efter 3½ år) skal slagt og madoffer ophøre (i templet), og på vederstyggeligheds vinger skal ødelæggeren komme.." Dan. 9,27.
"Han skal også falde ind i det fagre land (Israel), og store skarer skal falde, men disse skal undslippe hans magt: Edom og Moab og de ypperste af Amons børn (Herren beskytter disse lande, for en del af de troende jøder bor i disse områder under den store trængsel)." Dan. 11,41.
(I parentes gør vi opmærksom på at Antikrist vil have flere residensbyer eller hovedstæder.)
 1. I dag er EU s hovedstad Bryssel. I følge Rom-traktaten skal EUs hovedstad være Rom.
 2. Når Antikristen kommer vil den sandsynligvis være Rom.
 3. Fra midten af år-ugen vil han gøre Jerusalem til sin hovedstad.
 4. Babylon i Irak vil blive genopbygget. Den kan blive en af Antikrists hovedstæder i den østlige del af Romerriget.

Det er ikke rigtigt at Babylon i Irak ikke skal genopbygges. Til nu er der blevet brugt over 850 millioner dollar på at genopbygge byen.
Når den del Bibel-tolkere har ment at Babylon ikke skal genopbygges, så skyldes det en forkert oversættelse af det hebraiske ord "olam", som ikke betyder "for altid" eller "i evighed", men det betyder "i tidsalderen". Den korrekte oversættelse af f.eks. Es.13,19-20 bliver derfor: "Og med Babel, rigernes smykke kaldæernes stolthed, skal det gå som da Gud omstyrtede Sodoma og Gomorra. Det skal aldrig mere blive befolket I TIDSALDEREN, og ingen skal bo der far slægt til slægt, ingen araber skal opslå sit telt der, ingen hyrde lade sin hjord hvile der." (Se kapitlet: Det hebraiske tidsbegreb.)
Vi gør opmærksom på at Babylon i Irak ikke er direkte beskrevet i N.T. Når vi skal have oplysninger om hvordan del vil gå med Babylon i Irak i endens tid, må vi gå til Tenach. Der er både denne by og dette land omtalt på mange måder og ved flere anledninger. Det er kongerne fra Østen som skal ødelægge denne by og dette land på sin vej mod Jerusalem og Harmagedon, for den er en af Antikristens residensbyer. Kongerne fra Østen kommer for at stride mod Antikrist i Israel.
Til trods for at Babylon i gammel tid ikke direkte er beskrevet i N.T., hører byen alligevel med til det babyloniske system eller "babylomismen"- både på det økonomiske, det kulturelle og det religiøse område. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 1, kap.: Det gamle Babylon skal genopbygges.)

 1. DE TO JØDISKE VIDNERE. De skal være profeter i Israel i 3½ år. Deres periode falder sammen med den store trængsel. Åb. 11,3-13.
 2. DET HIMMELSKE HARMAGEDDON. Satan og hans engle bliver kastet ud fra lufthimmelen og ned på jorden. De forfølger de troende jøder ud i ørkenen, men Herren kommer dem til hjælp og giver dem føde i 3½ år. Åb. 12,6-16.  Denne dom over Satan og hans engle er beskrevet i Es. 24,21.
 3. SATAN SKAL FØRE KRIG MOD DE JESUS-TROENDE JØDER: Åb. 12,17.
 4. EN BESKRIVELSE AFANTIKRIST og DE 10 KONGER I DEN STORE TRÆNGSEL. Åb. 13,1-10. Dette er også beskrevet i Daniel 7,24.
 5. EN BESKRIVELSE AF DEN FALSKE PROFET. Åb. 13,11-15.  Den falske profet er også beskrevet i Sak. 11,16.
 6. DEN SOM IKKE TAGER DYRETS MÆRKE, KAN IKKE KØBE eller SÆLGE VARER: Åb. 13,16-18.
 7. DE 7 SIDSTE ENGLE MED DE 7 VREDESSKÅLE. De har deres funktion i den store trængsel. Åb. 16,1-21. Når disse plager er fuldendt, er den store trængsel forbi.

De forskellige profeter har skrevet meget om trængselstiden og det som skal ske ifm. Herrens dag, som betyder 2 ting i endetids-sammenhæng:

 1. Det er hele trængselstiden på 7 år. Herrens dag i udvidet betydning begynder når den kristne menighed bliver bortrykket.
 2. Jesu komme til Harmagedon.

I Esajas 24,1-12 og i 17-23 er både dommen over Israel og dommen over verden beskrevet idet samme kapitel.
Esajas 24 er kaldt for Det Gamle Testamentes Apokalypse.
Der er en del Bibel-forskere som mener at Israel og jøderne skal blive sparet for den store trængsel, som skal komme over jorden.  Dette er ikke en rigtig vurdering.  Den store trængsel tager først og fremmest sigte på at UDRYDDE GUDS FOLK, som er jøderne. Dette har været Satans strategi op igennem hele historien, for dersom han magtede at udrydde Guds folk, så vil han forhindre Jesu genkomst og oprettelsen af Guds rige på jorden.
På grund af at Satan har udryddet Guds folk, har der bestandig været en levning af jøderne i live. Vi skiller mellem den LØBENDE LEVNING og den ENDELIGE LEVNING.
På grund af den forfærdelige tid i den store trængsel, som vil indlede Messias` komme, sagde mange af rabbinerne" LAD MESSIAS KOMME, MEN LAD HAM IKKE KOMMER I MIN TID." (Sanhedrin 98,b.)
Rabbi Raba sagde: "Lad ham komme, men lad mig ikke få se ham."
Rabbi Josef sagde: "Lad ham komme, og lad mig blive værdig til at sidde i skygen af hans asen."
Abia spurgte Raba: "Hvad er grunden til at du ikke ønsker at se ham?" Han svarede: "Jeg ønsker ikke at se ham på grund af de fødselsveer som vil gå foran Messias komme. (dette er et stort tema som ikke skal tages op i sin fulde bredde her.)"

 1. DEN STORE SKØGES FALD. Åb. 17. Antikrist og de 10 konger ødelægger det religiøse Rom, som er repræsenteret ved den romersk katolske kirke, andre kirkesamfund, New Age, falske filosofiske systemer og andre falske religioner: Åb. 17,16.
 2. DET KOMMERSIELLE BABYLONS FALD. BYEN ROM ER SENTRUM I DENNE HANDEL. DENNE BY SKAL ØDELÆGGES: Åb. 18.
 3. SLAGET VED HARMAGEDDON. Det som går under benævnelsen "slaget ved Harmagedon", er ikke bare et slag. Der vil være flere slag og træfninger i dette område på denne tid, som vi ligeledes kunne have kaldt for: Harmagedon-krigene. Afslutningen på disse krige er at Jesus kommer tilbage og ødelægger Antikrist, de 10 konger og alle jordens konger. Ved disse krige går det POLITISKE BABYLON til grunde 
Kapitlerne 17, 18 og 19 beskriver afslutningen af den store trængsel.
Det som skal ske er omtalt af profeterne i Tenach: Es. 13,6-7 og 9-10. Ezek.30,3. Dan. 11,45. Joel 3,18-20. Amos 5,18-20. Sef. 1,14-16. Sak. 11,17.
(Se min bog: Jesu Genkomst,bind 1,kap.: De forskellige benævnelser som angår endetiden.)
 1. ANTIKRIST OG DEN FALSKE PROFET BLIVER KASTET I ILDSØEN: Åb. 19,20.  Dette er også omtalt i Daniels-bog 7,26.
 2. BÅDE ANTIKRISTEN, KONGERNE FRA ØSTEN og DE ØVRIGE KONGERS HÆRE BLIVER ØDELAGT:Åb. 19,21. Es. 24,22. - og langt om længe (efter 1000 år) skal de få deres straf (i dommens opstandelse). Ezekiel 39,17-18.
 3. SATAN BLIVER FÆNGSLET I AFGRUNDEN FOR 1000 ÅR: Åb. 20,1-3.
 4. LAMMETS BRYLLUP KOMMER. Det er det samme som 1000 års-riget: Åb. 19,7-9.

Af det som vi har skrevet foran ser vi at der er fuld (samhørighed) samsvar mellem det som profeterne i Tenach profeterede og det som Johannes profeterede om endetiden og oprettelsen af riget for Israel. Vi er meget taknemlige for at vi har Åbenbaringsbogen, for den uddyber det som skal ske i endens tid. Desuden beskriver den "den nye himmel og den nye jord" for os. Dersom vi ikke havde haft Åbenbaringsbogen, havde vi haft minimale kundskaber om "de kommende tidsaldre"